Volframhexaklorid är den kemiska föreningen av volfram och klor med formeln WCl6. Denna mörkfiolette blå art existerar som ett flyktigt fast ämne under standardförhållanden.

Grundläggande information:
English Name: Tungsten Hexachloride
Kemisk formel: WCl6
CAS-nummer: 13283-01-7
EG-nummer: 236-293-9
Molmassa: 396.61 g/mol
Utseende: Mörkblå kristaller, fuktkänsliga
Densitet: 3.52 g/cm3
Smältpunkt: 275 °C (527 °F; 548 K)
Kokpunkt: 346.7 °C (656.1 °F; 619.8 K)
Löslighet i vatten: hydrolyserar
Löslighet i klorkolväten: löslig
Magnetisk känslighet (χ): −71.0•10−6 cm3/mol
Struktur: Kristallstruktur
Säkerhetshänsyn: WCl6 är en aggressivt frätande oxidant och hydrolyserar för att frisätta väteklorid.

Volframhexaklorid kan framställas genom klorering av volframmetall i ett förseglat rör vid 600 ° C:
Reaktionsekvation: W + 3Cl2 → WCl6

Tillämpningar av WCl6:
1. Katalysator vid syntes av ingenjörsplaster PDCPD.
2. Förfina volfram av hög renhet och förberedelse av WC.
3. Prekursor för nanopartikel-volfram.